Leasing finansowy (kapitałowy, inwestycyjny)

polega na przekazaniu przez finansującego (leasingodawcę) na czas oznaczony prawa do użytkowania określonych składników majątku trwałego (lub prawa do użytkowania i pobierania pożytków) korzystającemu (leasingobiorcy) w zamian za odpowiednie opłaty (raty leasingowe).

 

Charakterystyka:

  • przedmiot leasingu zaliczany jest do majątku użytkującego
  • z góry wiadomo, że po spłacie przedmiot staje się własnością użytkującego
  • kosztami uznania przychodu dla użytkującego jest tylko część odsetkowa
  • leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, traktując opłaty jako inwestycje w cudze środki
  • podatek VAT wpłacany z góry przy pierwszej racie