Leasing zwrotny (z ang. sale and lease back)

jest szczególną formą transakcji leasingu, przybierającą postać zarówno operacyjną, jak i finansową. Cechą charakterystyczną w tym wypadku jest powiązanie umowy leasingowej z występującą przed nią umową sprzedaży. Zasada jest prosta – przedsiębiorca sprzedaje firmie leasingującej nabyte przez siebie składniki majątku (np. samochód osobowy). Jednocześnie zastrzega, iż prawo do dalszego korzystania z nich, na warunkach zawartych w umowie leasingowej, będzie należało do niego.

 

Od chwili zawarcia takiego kontraktu, właścicielem danego składnika majątku w sensie prawnym staje się finansujący (nabywca). W rzeczywistości jednak, z danego samochodu, czy maszyny w dalszym ciągu korzysta ta sama firma (często nie opuszcza on nawet terenu lub zakładu należącego do danej firmy). Warto przy tym zaznaczyć, iż przedmiotem leasingu zwrotnego może być praktycznie każdy składnik majątku, podlegający amortyzacji.

 

Charakterystyka:

  • celem umowy leasingowej jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa
  • leasingobiorca odsprzedaje leasingodawcy swój majątek za gotówkę
  • leasingobiorca korzysta z przedmiotu na podstawie umowy leasingu