Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

OC – odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych. Chroni mienie oraz osoby przez nich poszkodowane. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

AC – auto casco od kradzieży i szkód mechanicznych to likwidacja szkody i wypłata odszkodowania za kradzież lub uszkodzenie pojazdu właściciela. Przedmiotem ubezpieczenia AC są pojazdy wraz z wyposażeniem zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym oraz posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego, tj. pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motocykle, motorowery i przyczepy

NNW – ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu wynikające z poruszania się pojazdem po drogach publicznych, od momentu wsiadania do momentu wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego zatrzymania pojazdu na trasie jazdy

Zielona Karta – odpowiedzialność cywilna pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza terytorium Polski

ASS – ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy (assistance). Jest gwarancją ochrony ubezpieczeniowej, zarówno kierowcy jak i pasażerów pojazdu mechanicznego podczas podróży na terytorium Polski lub całej Europy (różne warianty ubezpieczenia), nie tylko w razie wypadku drogowego, ale również awarii, kradzieży, unieruchomienia samochodu, czy też nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania kierowcy lub pasażera

Auto Szyby – ubezpieczenie szyb w pojeździe mechanicznym od stłuczenia i uszkodzenia gwarantuje organizację oraz pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby w ubezpieczonym pojeździe

WD – dodatkowe wyposażenie pojazdu

OP – ubezpieczenie ochrony prawnej pojazdu i umów

O czym warto pamiętać:

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej.

  • Umowa ubezpieczenia OC powinna zostać zawarta najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego (WYJĄTEK stanowią pojazdy historyczne).
  • W przypadku zmiany Ubezpieczyciela i przeniesienia umowy ubezpieczenia OC do innego Towarzystwa Ubezpieczeń, należy powiadomić pisemnie dotychczasowego Ubezpieczyciela o jej wypowiedzeniu, najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem bieżącego okresu ubezpieczenia.
  • W przypadku sprzedaży pojazdu mechanicznego z aktualnym OC wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na jego nabywcę. W ciągu 30 dni należy zdecydować czy pozostaje się u Ubezpieczyciela, u którego polisę posiadał zbywca, czy też wypowiada się umowę i przenosi ubezpieczenie do innego Towarzystwa Ubezpieczeń (WYJĄTEK stanowi polisa, która kończy się w terminie krótszym niż 30 dni).

Zastanawiasz się, ile wyniesie Cię OC/AC?