UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE DLA BIZNESU zapewniają optymalną ochronę majątku małego i średniego przedsiębiorstwa oraz dają zabezpieczenie na wypadek szkód wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. W pakiecie można ubezpieczyć:

 
 • nieruchomości
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie
 • środki obrotowe
 • nakłady inwestycyjne
 • sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny
 • wartości pieniężne
 • mienie pracownicze
 • mienie osób trzecich
 • szyby i inne przedmioty szklane
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników (NNW)
 • odpowiedzialność cywilną
   

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw obejmuje:

 

 • UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH – w zależności od wykupionego zakresu zapewnia ochronę przed większością zdarzeń losowych, które mogą zagrozić działalności. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno nieruchomości takie jak budynki, budowle, a także mienie ruchome będące wykorzystywane przez firmę: sprzęt elektroniczny, meble i wyposażenie, środki obrotowe, środki służące produkcji. sprzedaży) zakresem ubezpieczenia mogą być objęte również te przedmioty.
 • UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU – w zależności od wykupionego zakresu zapewnia ochronę przed włamaniami i rabunkami jakie mogą wystąpić w związku z prowadzoną działalnością. Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie ruchome będące wykorzystywane przez firmę: sprzęt elektroniczny, meble i wyposażenie, środki obrotowe, wartości pieniężne. Poza tym, w przypadku posiadania mienia osób trzecich (celem wykonania usługi lub sprzedaży) zakresem ubezpieczenia mogą być objęte również te przedmioty.
 • UBEZPIECZENIE MIENIA OD WANDALIZMU – zapewnia ochronę przed rozmyślnym, bezprawnym zniszczeniem ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie działające z zamiarem jego zniszczenia lub uszkodzenia. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być nieruchomości, mienie ruchome będące wykorzystywane przez firmę: sprzęt elektroniczny, meble i wyposażenie, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne. Poza tym, w przypadku posiadania mienia osób trzecich (celem wykonania usługi lub sprzedaży) zakresem ubezpieczenia mogą być objęte również te przedmioty.
 • UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO – zapewnia ochronę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych, które są wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności. Przedmiotem ubezpieczenia może być sprzęt elektronicznego przetwarzania danych, sprzęt biurowy, telekomunikacyjny i radiowy, sprzęt medyczny, alarmowy, sprzęt przemysłu graficznego, telefony komórkowe, projektory, telewizory i aparaty fotograficzne. Ponadto istnieje możliwość ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego oraz na stałe zainstalowanego w pojazdach samochodowych.
 • UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK – zapewnia pełną ochronę przed większością mogących zagrozić działalności zdarzeniom. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno nieruchomości jak też mienie ruchome będące wykorzystywane przez firmę: maszyny, meble w wyposażenie, środki obrotowe, jak też maszyny służące produkcji. Poza tym, w przypadku posiadania mienia osób trzecich (celem wykonania usługi lub sprzedaży) zakresem ubezpieczenia mogą być objęte również te przedmioty.
 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA – dzięki temu ubezpieczeniu wszelkie roszczenia osób trzecich i firm w stosunku do ubezpieczonego przedsiębiorstwa będą mogły być kierowane bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń.Towarzystwo Ubezpieczeń po rozpatrzeniu zgłoszonej szkody w przypadku zasadnych roszczeń dokona wypłaty odszkodowania firmie lub osobie poszkodowanej, a w przypadku roszczeń bezzasadnych będzie broniła Ubezpieczonego przed niezasadnymi roszczeniami.Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmują odpowiedzialność cywilną deliktową – wynikającą z czynu niedozwolonego i odpowiedzialność cywilną kontraktową – wynikającą z umowy.
 • UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA LUB PĘKNIĘCIA – zapewnia ochronę przed rozmyślnym bezprawnym zniszczeniem ubezpieczonych szyb przez osoby trzecie działające z zamiarem ich zniszczenia lub uszkodzenia. Przedmiotem ubezpieczenia może być zamontowane w firmie stałe oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne, szklane lub kamienne okładziny ścienne, szklane elementy gablot, kontuarów, mebli, szklarnie, cieplarnie, oranżerie, szyldy, reklamy, tablice świetlne, lady chłodnicze.
 • UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW – zapewnia ochronę firmy. Zaletą tego ubezpieczenia jest możliwość dopasowania warunków do potrzeb konkretnej firmy. Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia (całodobowy lub ograniczony do wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy), jak i zakresu świadczeń (świadczenia podstawowe lub dodatkowo: zasiłek dzienny z tytułu pełnej niezdolności do pracy i zwrot kosztów leczenia).
 • UBEZPIECZENIE BIZNES ASSISTANCE – polega na stałej opiece nad Klientami, tak, aby w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia lub kłopotów można było zorganizowań odpowiednią pomoc. W ramach ubezpieczenia oferowana jest organizacja i pokrycie kosztów świadczeń assistance w zakresie pomocy technicznej w firmie, pomocy medycznej w Polsce oraz firmowy serwis informacyjno-administracyjny.
   

O czym warto pamiętać:

 • Dodatkowo w ramach pakietu istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia Biznes Assistance, który gwarantuje stałą opiekę, organizację i pokrycie kosztów świadczeń assiastance w zakresie pomocy technicznej w firmie, pomocy medycznej w Polsce oraz firmowy serwis informacyjno-administracyjny
 • Ubezpieczenia w pakiecie są tańsze od zawieranych osobno
 • Posiadaczom ubezpieczeń majątkowych dla biznesu oferujemy również korzystne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych