Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

 
 • adwokatów,
 • radców prawnych,
 • notariuszy,
 • rzeczników patentowych,
 • podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe,
 • architektów oraz inżynierów budownictwa,
 • zawodów medycznych (lekarze, farmaceuci, pielęgniarki),
 • z tytułu wykonywania działalności brokera ubezpieczeniowego,
 • rzeczoznawcy majątkowego,
 • pośrednika w obrocie nieruchomościami,
 • zarządcy nieruchomości,
 • rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu,
 • użytkowników, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą w związku z ruchem statku powietrznego,
 • podmiotu przyjmującego zamówienie na wykonywanie świadczenia zdrowotnego,
 • organizatora imprezy masowej.