UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM ORAZ KRAJOWYM

adresowane jest do firm transportowych, wykonujących zarobkowo drogowy przewóz towarów. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za powstałe w okresie ubezpieczenia całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, zniszczenie oraz za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy (np. opóźnienie w dostawie przesyłki) przewozu towarów w międzynarodowym oraz krajowym transporcie drogowym.Ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia firmie skuteczną ochronę, poczucie bezpieczeństwa, a także większą wiarygodność względem zleceniodawców.

 

Za dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

 

 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rozboju,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na uszkodzeniu kontenera,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów niebezpiecznych (ADR),
 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów łatwo psujących się, towarów szybko psujących się (szybko psujących się artykułów żywnościowych), w tym dowolne inne zamrożone artykuły żywnościowe (np. mrożone truskawki, maliny),
 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów o podwyższonym ryzyku,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt.
   

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

adresowane jest do firm spedycyjnych lub logistycznych świadczących usługi spedycyjne w Polsce i za granicą. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych, w ramach zawartej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, że Ubezpieczający posiada odpowiednie zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie oraz ważną licencję na wykonywanie działalności spedycyjnej.

 

W zakres ubezpieczenia wchodzą następujące czynności:

 

 • składowanie przesyłek towarowych (nie dłużej niż 30 dni),
 • pakowanie, rozpakowywanie, załadunek, rozładunek towaru,
 • kontrola ilościowa, wagowa oraz kontrola stanu przesyłek towarowych,
 • odprawa celna przesyłek towarowych,
 • przygotowanie dokumentów do wysyłki towaru,
 • inne czynności związane ze spedycją towaru, pod warunkiem zaakceptowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, z którym zawierana jest umowa ubezpieczenia,
 • wybór środka transportu oraz trasy przewozu, w tym zawieranie umów o przewóz.
   

UBEZPIECZENIA W MIENIA W TRANSPORCIE (CARGO)

adresowane jest do firm ponoszących ryzyko przypadkowej utraty, ubytku lub uszkodzenia ładunku w czasie transportu, firm które zobowiązane są do podpisania takiego ubezpieczenia umową handlową lub wymogami banku oraz do spedytorów świadczących kompleksową obsługę ładunku. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie (określone w umowie ubezpieczenia) przewożone na podstawie krajowej dokumentacji przewozowej na terytorium Polski, z wykluczeniem przewozów w obrębie tej samej nieruchomości. Mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową we wszystkich fazach transportu (przewóz, przeładunek, magazynowanie na trasie przewozu – nie dłużej niż 7 dni). Zakres ubezpieczenia zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia (wariant podstawowy, rozszerzony, pełny, „all risks”). W ofercie występuje także możliwość zwarcia ubezpieczenia według polisy jednostkowej, generalnej lub obrotowej.